DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTÓW FIRMY BFT.

Gratulujemy udanego zakupu i przypominamy, że tylko prawidłowy montaż, właściwe użytkowanie oraz konserwacja produktu zapewniają pełną satysfakcję oraz bezpieczne i długoletnie użytkowanie.

W przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego, prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą lub z Instalatorem. Przed skorzystaniem  z pomocy serwisu prosimy o wcześniejsze, dokładne zapoznanie się z instrukcją użytkowania załączoną do zakupionego produktu.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie.
3. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt został zakupiony lub firma dokonująca instalacji.
4. Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest niniejsza karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu.
OKRES I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI
1. BFT Polska Sp. z o.o. zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych i konstrukcyjnych przez okres 24 miesięcy od dnia zakupu.
2. Okres gwarancji zostanie wydłużony o dodatkowe 2 miesiące gdy Użytkownik, w okresie do 60 dni po dokonaniu zakupu, dokona rejestracji karty gwarancyjnej za pośrednictwem strony internetowej www.bft.pl lub www.supergwarancja.pl.
3. Okres gwarancji zostanie wydłużony o dodatkowe 6 miesięcy do 30 miesięcy gdy Użytkownik, w okresie pomiędzy 10 i 12 miesiącem od dnia zakupu, wykona płatny przegląd serwisowy.
4. Okres gwarancji zostanie wydłużony o następne 6 miesięcy do 36 miesięcy gdy Użytkownik, w okresie pomiędzy 22 i 24 miesiącem od dnia zakupu, wykona płatny przegląd serwisowy. Wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone przez uprawnionego Partnera Handlowego BFT poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w karcie gwarancyjnej.
5. Zakres czynności objętych przeglądem oraz kontakt do Partnera Handlowego można uzyskać telefonicznie pod numerem +48  22 814 12 22 lub poprzez strony internetowe ww.supergwarancja.pl lub www.bft.pl.
6. Koszt przeglądu serwisowego jest ustalony ryczałtowo w kwocie 80 zł netto i nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce instalacji.
7. Całkowity okres gwarancji, po spełnieniu powyższych warunków, będzie wynosił 38 miesięcy od dnia dokonania zakupu.

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE
1. BFT zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku karty gwarancyjnej oraz dokumentu zakupu (faktury lub paragonu) lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne.
2. Gwarancja nie będzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na produkcie zostały zmienione, zmazane, usunięte lub zatarte.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
a) okresowych przeglądów technicznych oraz naprawy bądź wymiany części lub podzespołów wynikających z ich naturalnego zużycia ( takich jak baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki itp.)
b) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
c) kosztów transportu i zagrożeń związanych z transportem produktu z i do firmy BFT.
d) uszkodzeń produktu będących następstwem:
- użytkowania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne, uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje oraz uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych,
- nieprawidłowej instalacji lub nie użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji BFT dotyczących instalacji i użytkowania
- nie serwisowania produktu zgodnie z instrukcjami BFT dotyczącymi prawidłowego serwisowania, instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w Polsce
- napraw przeprowadzanych przez osoby nie będące pracownikami BFT
- wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń

Klient oświadcza, że warunki gwarancji są mu znane oraz, że został poinformowany o bezpiecznym sposobie użytkowania produktu.


 

 

Wygląd oryginalnej karty gwarancyjnej BFT:

Karta gwarancyjna 1

Karta gwarancyjna 2